Skip to main content

Regulamin konkursu „Wyzwanie Motywowanie”

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) oznaczają

 1. „Organizator” – organizatorem Konkursu jest Brand Best Friends Katarzyna Przybyła prowadzący działalność pod adresem Biały Kamień 2/114, 02-594 Warszawa, NIP: 9542174391
 2. „Konkurs” – Konkurs „Wyzwanie Motywowanie prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem witryny internetowej wyzwaniehotwheels.pl.
 3. Konkurs trwa od godz. 00:00 dnia 17.09.2020 r. do godz. 23:59 dnia 17.10.2020 r.
 4. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zakup produktu lub produktów Hot Wheels o wartości min. 50 zł w dowolnym sklepie w czasie trwania konkursu, czyli 17.09.2020-17.10.2020, zachowanie dowodu zakupu oraz wykonanie zdjęcia przedstawiającego produkty marki Hot Wheels. Zdjęcie należy zgłosić do konkursu na stronie internetowej www.wyzwaniemotywowanie.pl, zamieszczając również dowód zakupu produktów.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu, z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Uczestnik może wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail biuro@coollective.pl w każdym momencie trwania Konkursu.
 5. Wycofanie z udziału w Konkursie powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców i uzyskania nagrody.

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja marki Hot Wheels.
 2. Konkurs jest przeprowadzony na witrynie internetowej www.wyzwaniehotwheels.pl
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zakup produktu lub produktów Hot Wheels o wartości min. 50 zł w dowolnym sklepie na terytorium RP, zachowanie dowodu zakupu oraz wykonanie zadania konkursowego w czasie trwania Konkursu.

Zadanie konkursowe polega na:

– zrobieniu zdjęcia swojej kolekcji produktów Hot Wheels oraz zamieszczeniu tego zdjęcia na witrynie internetowej www.wyzwaniemotywowanie.pl,

– w momencie zgłoszenia konieczne jest także zgłoszenie dowodu zakupu. Dowód zakupu nie będzie dostępny do widoku publicznego.

Nagrodzeni zostają Uczestnicy konkursu, których zdjęcia zdobędą największą liczbę polubień (głosów) w galerii konkursowej na witrynie internetowej www.wyzwaniehotwheels.pl.

Uczestnicy Konkursu mogą udostępniać zgłoszenia na platformie Facebook. Zgromadzone polubienia w serwisie Facebook nie maja wpływu na wynik Konkursu.

 1. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 21.10.2020 r. (do godziny 23:59) w wiadomości e-mail, przesłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 31.10.2020 r. (do godziny 23:59) w zwrotnej wiadomości e-mail:
 • potwierdzenia otrzymanej wiadomości
 • w przypadku nagrody: Przejazd z Jakubem Colinem Brzezińskim – potwierdzenie swojej obecności w terminie 7.11.2020 na Torze Szutrowym Opole oraz dane (imię, nazwisko) osoby towarzyszącej
 • w przypadku nagrody produktowej – podanie danych osobowych wymaganych do przesłania nagrody
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie oświadczenia o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Brand Best Friends Katarzyna Przybyła, Biały Kamień 2/114, Warszawa, nip: 9542174391, moich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu i wydaniem nagród. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w konkursie. Przyjmuję do wiadomości, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co będzie skutkowało wycofaniem uczestnictwa w Konkursie. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami regulaminu i akceptuję jego postanowienia”
 1. Uczestnik w ramach Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zdjęć w witrynie internetowej www.wyzwaniehotwheels.pl, jednak nagroda może zostać przydzielona wyłącznie za jedno zgłoszenie. Oznacza to, że jeden Uczestnik Konkursu może zdobyć jedną nagrodę.
 2. Zgłoszenia przesłane po zakończeniu Konkursu, czyli od godz. 00:00 dnia 18.10.2020 r. nie będą brane pod uwagę.
 3. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku uzasadnionego podejrzenia posługiwania się nieprawdziwymi danymi, próby wpływania na wyniki Konkursu lub naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Wykluczenie uczestnika może nastąpić w każdym etapie trwania konkursu i obejmuje również prawo do pozbawienia Uczestnika nagrody. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 4. Wszystkie zgłoszenia konkursowe są akceptowane przez administratora strony, czyli Komisję Konkursową.

Zabronione jest zamieszczanie przez Uczestników zgłoszeń, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, w szczególności wulgarnych, propagujących przemoc lub dyskryminujących. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników zdjęć ukazujących spożycie alkoholu, palenie papierosów oraz zażywanie innych substancji odurzających. Zgłoszenia zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.

 1. Wycofanie z udziału w Konkursie powoduje brak możliwości zakwalifikowania Uczestnika do grona zwycięzców i uzyskania nagrody.
 2. Wycofanie z konkursu skutkuje niebraniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zgłoszenia konkursowe z największą liczbą polubień (głosów) uzyskanych do godziny
  23:59 dnia 17.10.2020 r. zostaną ogłoszone zwycięskimi.
 2. W ciągu trwania konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 30 nagród. 10 nagród głównych w postaci przejazdu z Jakubem Colinem Brzezińskim zostanie przyznanych 10 Uczestnikom, których zgłoszenia uzyskały największą liczbę głosów. 20 zestawów produktowych zostanie przyznanych 20 Uczestnikom z kolejnymi najwyższymi wynikami polubień.
 3. Nagrodą główną w konkursie jest przejazd z Jakubem Colinem Brzezińskim oraz zestaw zabawek i gadżetów Hot Wheels o łącznej wartości 5300 zł. Nagrodą produktową w konkursie jest zestaw zabawek i gadżetów Hot Wheels o łącznej wartości 200 zł:
 • Przejazd z Jakubem Colinem Brzezińskim odbędzie się na Torze Szutrowym w Opolu w jednym, określonym przez Organizatora terminie – 7.11.2020.

Podczas wydarzenia każdemu zwycięzcy może towarzyszyć jedna dodatkowa osoba.

Nie ma możliwości zmiany terminu lub lokalizacji wydarzenia przez Uczestnika Konkursu.

W przypadku braku możliwości organizacji wydarzenia z przyczyn niezależnych od Organizatora w terminie 7.11.2020, Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia nowego terminu wydarzenia w ciągu najbliższych 2 miesięcy od pierwotnej daty eventu.

 • Zestaw nagród produktowych przyznawanych w konkursie obejmuje:
  • Hot Wheels Rywalizacja Mistrzów Zestaw (GBF81)
  • Hot Wheels Trzypak (K5904)
  • Hot Wheels worek z organicznej bawełny
  • Hot Wheels czapka z daszkiem
  • Hot Wheels pendrive
  • Hot Wheels notes
  • Hot Wheels plakat kolekcjonerski

Nie ma możliwości wyboru lub zmiany nagród produktowych przez Uczestnika Konkursu.

 1. Każdy zwycięzca otrzyma 1 (słownie: jeden) zestaw nagrody.
 2. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% wartości rzeczowej nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. O wygranej zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany w wiadomości mailowej, przesłanej przez Organizatora na adres e-mail podany przez Uczestnika Konkursu w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 5. Nagrody produktowe zostaną wysyłane pocztą kurierską. Koszt wysyłki nagrody pokrywa Organizator.
 6. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku, gdy:
 7. a) odmówi przyjęcia nagrody,
 8. b) kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
 9. c) zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 10. Nagrody niewydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub takie, do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Brand Best Friends Katarzyna Przybyła, prowadzący działalność pod adresem ul. Biały Kamień 2/114, 02-594 Warszawa.

Dane gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nieprowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu.

 1. Po uzyskaniu oddzielnej, dedykowanej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych, w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu będzie obejmowało
 3. a) Imię i nazwisko
 4. b) Adres e-mail
 5. c) Adres wysyłki: Ulica, Nr domu, Nr mieszkania, Kod pocztowy, Miasto, Nr telefonu
 6. Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i przedstawiciele Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów.
 7. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie, w jakim jest to niezbędne dla celów przedstawionych powyżej. Po zrealizowaniu celu przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami.
 9. Administrator informuje, że jako podmiot danych osobowych Uczestnicy mają prawo do:
 10. a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy Uczestnikom na żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Uczestnicy, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
 11. b) sprostowania Danych osobowych; Uczestnicy mają prawo do sprostowania Danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 12. c) usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); Uczestnicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
 13. d) ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie Uczestnika takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
 14. e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami Uczestnicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
 15. f) wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora; w takim przypadku Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu,
 16. g) wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie

Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez Uczestników za pomocą wiadomości wysłanej na adres pocztowy Administratora Danych osobowych lub na adres email Inspektora Ochrony Danych: biuro@coollective.pl

 1. Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe gromadzone w wyżej wymienionych celach nie będą wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji.
 3. Administrator oraz podmioty przetwarzające dane zapewnią odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu materiały wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji w każdym czasie z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Jeżeli na zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia.
 3. Uczestnik Konkursu ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego – w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – zgłoszenia.
 4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu na każdym etapie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 5. Dokonanie Zgłoszenia zgodnie z zasadami Regulaminu równoznaczne jest z udzieleniem Organizatorowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z nadesłanego zdjęcia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych poprzez
 6. a) utrwalenie przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych nośnikach, co obejmuje w szczególności utrwalenie techniką analogową, cyfrową i optyczną,
 7. b) zwielokrotnienie wszelkim znanymi technikami cyfrowymi, analogowymi i optycznymi,
 8. c) publikację na nośnikach wielkoformatowych (zewnętrznych i wewnętrznych),
 9. d) wielokrotne publiczne wystawienie,
 10. e) eksploatację w Internecie, na stronach www, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych,
 11. f) publiczne udostępnianie w sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
  i w czasie przez siebie wybranym,
 12. g) wykorzystywanie w działaniach marketingowych, w tym do reklamy produktów Organizatora
 13. h) wykorzystywanie do tworzenia utworów zależnych, a następnie używania tak powstałych utworów w sposób wskazany w pkt. 27 . a) do g),
 14. i) bez względu na ilość nadań, emisji, czy wytworzonych egzemplarzy.

oraz zobowiązaniem się do niewykonywania autorskich praw osobistych do materiałów względem Organizatora, w szczególności wyrażeniem zgody na wykorzystywanie filmu bez podawania imienia, nazwiska lub pseudonimu twórcy.

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem „Reklamacje – konkurs Wyzwanie Motywowanie”.
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.05.2021 r.